Váš prohlížeč není podporován. Doporučujeme použít nejnovější Chrome, Firefox nebo Safari.
„Vše pro les, zahradu, dílnu a volný čas ...“
+420 777 653 724

Reklamační řád

obchodní společnosti Hobbytech, spol. s r.o.
se sídlem v Šumavských Hošticích 97
identifikační číslo: 60850850
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C , vložka 3950
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hobbytech.cz

1.1 Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek obchodní společnosti Hobbytech, spol. s r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hobbytech.cz (dále jen „Obchodní podmínky“).

1.2. Prodávající: obchodní společnosti Hobbytech, spol. s r.o., se sídlem v Šumavských Hošticích 97, identifikační číslo: 60850850, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3950 (dále jen „prodávající“).

1.3. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „kupující“).

1.4. Spotřebitelemje každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Jeho práva jsou popsány v obchodních podmínkách.

1.5. Podnikatelemje fyzickou nebo právnickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Obchodní podmínky se na něj nevztahují.

1.6. Ke každému zboží je přikládán daňový doklad (faktura, prodejka) nebo dodací list. Daňový doklad může sloužít i jako dodací list. Daňový doklad / dodací list může zároveň sloužit i jako záruční list, pokud tento není přiložen přímo od výrobce.

1.7. Kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho kompletnost (příslušenství, počet kusů apod.). Veškeré nesrovnalosti pak nahlásit prodávajícímu bez zbytečných odkladů.

 

2. JAKOST ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

 

2.2. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí kupujícím spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. 

3. LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

3.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění, která se vyskytne u zboží. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění (dále jen „záruční doba“)začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

3.2. Záruční doba je:

 • 24 měsíců pro kupujícího spotřebitele 
 • 12 měsíců pro kupujícího podnikatele (není-li smluvně dohodnuto jinak)
 • 12 měsíců u použitého zboží (použitým zbožím se rozumí takto označené zboží, které již bylo používané) 

4. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ, VADNÉ PLNĚNÍ

4.1. V případě, že zboží při převzetí kupujícím spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď opravou nebo výměnou zboží. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4.2. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne na zboží vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
 • jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

4.3. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • mechanickým poškozením, neodbornou zacházením či obsluhou
 • používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci
 • zboží bylo poškozeno živly
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 • zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

4.4. Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním nepodléhá Opovědnosti za vady a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle Občanského zákoníku.

5. SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST - PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

5.1. Prodávající může nad rámec zákonné lhůty za jakost (zákonné záruční doby) poskytovat prodávajícímu prodlouženou záruční dobu. Prodloužená záruční doba se řídí výhradně podmínkami uvedenými v záručním listě, který je v tomto případě vždy dodáván se zbožím. V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy. 

6. UPLATNĚNÍ ZÁRUKY, ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

6.1 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Reklamaci může kupující uplatnit i v autorizovaném servisu výrobce zboží. Adresa provozovny pro uplatnění záruky:

 • Špidrova 48, 385 01 Vimperk, tel. 777 653 724, e-mail: info@hobbytech.cz
 • Staré Prachatice 43, 383 01 Prachatice, tel. 734 252 830, e-mail@info@hobbytech.cz

 

6.2. Reklamované zboží musí být zasláno vždy kompletní včetně kompletního příslušenství. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

6.3. K reklamovanému zboží je doporučeno doložit:

 • Kopii dokladu o koupi nebo jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží (dodací list, záruční list, doklad o platbě apod.).
 • Záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán
 • Reklamační list, který tvoří přílohu tohoto reklamačního řádu. V reklamačním listu uveďte podrobný popis závady a kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefon a email). Uveďte i požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, vrácení peněz).

 

6.4. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

6.5. O přijetí reklamace včetně vyhotovení reklamačního protokolu bude zákazník informován telefonicky nebo emailem stejně tak i jako o jejím vyřízení.

7. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

7.1. Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

7.2. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

7.3. Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

7.4. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň kupující nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

7.5. V případě prodloužené smluvní záruky za jakost (prodlouženou záruku) přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba) vyřídí prodávající do 30 dnů. V tomto případě nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy. 

8. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Prodávající vystaví kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.2. Po vyřízení reklamace prodávající vyrozumí kupujícího o ukončení reklamace a to buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího (nebo udanou doručovací adresu).

8.3. Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

8.4. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

8.5. Kupující je povinen reklamované zboží převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován (tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace)

8.6. V případě, že reklamované zboží není převzato kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

8.7. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

8.8. Při výdeji reklamovaného zboží či vrácení peněz za zboží v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout zboží vydat či proplatit reklamované zboží. Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

V Šumavských Hošticích 25.5.2018

 

Soubory ke stažení